Overheidsdiensten die publieke waarde willen creëren, ervaren dat hun hiërarchische, planmatige en verkokerde wijze van werken tekortschiet. Ze hebben behoefte aan een werkwijze die helpt om doelen en belangen van stakeholders te integreren en ondergeschikt te maken aan 'de bedoeling' die voortvloeit uit de maatschappelijke opgave. Wij bieden managers van directies, afdelingen, projecten en programma's workshops aan over het voorbereiden, opzetten en faciliteren van tijdelijke netwerken waarin deelnemers samenwerken en van elkaar leren. De workshops kunnen ook worden gecombineerd in een tweedaagse training. We richten ons op de volgende thema’s: 

- ‘schijn en zijn': complexe machtsrelaties analyseren
- coalities vormen: leiderschap in samenwerkingsnetwerken
- sensitief communiceren in een politiek-bestuurlijke omgeving


Workshop

2018-12-22 15:38:00
Workshop

Workshops voor wie in een politiek-bestuurlijke omgeving effectief willen kunnen communiceren.  De workshops kunnen apart of in combinatie worden gevolgd. Centraal in alle workshops staat het ontwikkelen van persoonlijke communicatieve vaardigheden.

Antennes voor politiek-bestuurlijke omgeving 

Aan de hand van videofragmenten en praktijkvoorbeelden maak je kennis met de beïnvloedingsstijlen van politici en bestuurders. Je krijgt tips voor het effectiever positie kiezen in het ondersteunen en adviseren van bestuurders.

De kunst van het framen 

Framing is een veelgebruikte techniek om een boodschap zo overtuigend mogelijk over het voetlicht te krijgen en minder kwetsbaar te maken voor kritiek. In de training leer je frames herkennen en zelf maken. Je oefent met het maken van overtuigende en eenvoudige boodschappen.

Toepassen van retorica 

Aan de hand van veel voorbeelden maak je kennis met de retorica van Aristoteles. De macht van de retoricus is gebaseerd op charisma. Hij hoeft het niet te hebben van zijn hiërarchische positie. Je maakt kennis met ethos, pathos en logos en leert deze te gebruiken in je eigen werksituatie. 

Presentatie- en dialoogvaardigheden 

In deze workshop leer je vier energieën - Vuur, Water, Lucht en Aarde - benutten in vergaderingen en voordrachten. Je gaat improviseren met deze vier elementen en je inzicht in je eigen overtuigingskracht en authenticiteit vergroten.

Opzet

De workshops kunnen afzonderlijk of in een tweedaagse training worden gevolgd. 

 

LinkedIn

Workshop

2018-12-22 14:42:00
Workshop

Een workshop voor overheidsmanagers over het voorbereiden van een tijdelijk samenwerkingsnetwerk rond een complexe beleids-, uitvoerings- of transitieopgave.  Centraal staat de vraag wat stakeholders echt beweegt en de wijze waarop ze hun belang nastreven.

Actoren

Waarde toevoegen aan een ‘vloeibare’ samenleving is een grote uitdaging voor overheidsdiensten. Van hen wordt gevraagd dat zij de publieke omgevingen waarin ze waarde willen creëren kunnen doorgronden. Welke actoren zijn er actief, wat zijn hun belangen, wie zijn invloedrijk, wat zijn de omgangsvormen en hoe wordt er invloed uitgeoefend?

Plattegrond van de macht

Veel stakeholdersanalyses richten zich op belangen van organisaties en instituties. In deze workshop leren deelnemers hoe ze de mens achter het (organisatie)belang kunnen leren kennen. Ze gaan ook ontdekken wat hun drijfveren, strijdmethodes en tactieken zijn en oefenen met het maken van een plattegrond van de macht. Het thema van de training is ‘schijn en zijn’. Belangen van diverse stakeholders integreren lukt namelijk alleen als hun motieven, machtsbronnen en belangen kunnen worden gelezen. 

Opzet

De workshop duurt een dag en wordt in overleg op maat samengesteld. Centraal staat altijd een vraagstuk uit de praktijk van de opdrachtgever. 

 

LinkedIn

Workshop

2018-12-22 14:42:00
Workshop

Een workshop voor overheidsmanagers over het initiëren en faciliteren van een tijdelijk samenwerkingsnetwerk rond een complexe beleids-, uitvoerings- of transitieopgave. Centraal staat de vraag hoe invulling kan worden gegeven aan de regierol in het netwerk.

Samenwerkingsnetwerk

Een samenwerkingsnetwerk is tijdelijk en altijd gericht op het oplossen van een urgent vraagstuk. Deelnemers aan het netwerk voelen zich eigenaar van dit vraagstuk, maar beseffen dat ze elkaar nodig hebben om het op te lossen. In het netwerk is sprake van wederzijdse afhankelijkheid. In de workshop wordt ingegaan op de vorming van het netwerk, het nemen van besluiten en het onderhouden vand de onderlinge relaties. 

Leiderschap

In een netwerk is geen formele hiërarchie. Gezag kan niet worden ontleend aan positiemacht, maar wel aan persoonsmacht. In principe kan elke actor in het netwerk een voortrekkersrol vervullen. In de workshop leren de deelnemers wat nodig is om focus en energie in het netwerk te bevorderen en hoe beschikbare kennis en ervaring maximaal kan worden benut. De thema’s van de training zijn urgentie van het vraagstuk benutten, met politiek handelen compromissen bevorderen en faciliteren samenwerking gebaseerd op persoonsmacht.

Opzet

De workshop duurt een dag en wordt in overleg op maat samengesteld. Centraal staat altijd een vraagstuk uit de praktijk van de opdrachtgever.

LinkedIn

Workshop

2018-12-22 14:41:00
Workshop

Omgangsvormen van bestuurders en van politici roepen veel reacties op. Geen neutrale, maar vaak negatieve. Wie deze omgangsvormen wil begrijpen doet er goed aan dit ‘oordelen’ even achterwege te laten.

Gelijk krijgen

En te begrijpen dat ‘gelijk hebben’ iets anders is dan ‘gelijk krijgen’. En dat onderhandelen met alle kaarten op tafel nog nooit tot groot succes heeft geleid. En dat vaagheid en gebrek aan transparantie soms geboden zijn om een meerderheid achter je beleid te krijgen. En dat het grijpen van kansen bestuurders vaak verder brengt dan het nemen van ‘weloverwogen beslissingen’.

Begrip

Je moet die omgangsvormen dus niet alleen niet veroordelen, je moet er zelfs begrip voor krijgen, wil je iets snappen van de wereld van bestuur en politiek.            

 

LinkedIn

Workshop

2018-05-03 17:32:00
Workshop

Een incompany training voor teams die slimmer willen kunnen omgaan met in -en externe stakeholders. Centraal staat altijd een issue uit de eigen praktijk. Het team ontdekt zijn stijl van invloed uitoefenen, leert machtsprocessen beter analyseren en wordt vaardiger in het spel van geven en nemen. 

Issue

Veel  (project) teams zijn gefocust op inhoudelijke taken. Als ze te weinig oog hebben voor machtsverhoudingen, gaat dat in de regel ten koste van hun impact. Teams met ambities doen er daarom goed aan zichzelf te trainen in de kunst van het beinvloeden. 

Opzet

De training wordt op maat samengesteld. Onderdelen zijn: analyse issue, ‘lezen’ krachtenveld, zelfonderzoek, bedenken haalbare aanpak en oefenen met toepassen. Alle teamleden krijgen een intake. Na afloop van de training ontvangt het team een ontwikkeladvies.  

 

LinkedIn

Workshop

0000-00-00 00:00:00
Workshop

Een confronterend gesprek met filosoof Paul Meijs over de realiteit van de macht. Basis voor dit gesprek zijn teksten uit de werken van onder andere Nicolo Machiavelli, Baltasar Gracian, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau en Michel Foucault.

Actuele handleiding

Meijs behandelt deze teksten niet als historische geschriften, maar als actuele handleidingen voor bestuurders en managers die vaak niet weten hoe om te gaan met hun macht.

Onmacht

In gesprek gaan met Meijs betekent direct geconfronteerd worden met uw eigen macht en onmacht. U krijgt een scherper inzicht in wat macht is, hoe macht functioneert en wat u kunt doen in het dagelijkse machtsspel. 

 

 

LinkedIn

Praktijkgericht, verdiepend, confronterend en vermakelijk.

alt